Ouderraad

Als u uw kind op onze school inschrijft, wordt u daarmee automatisch lid van de oudervereniging. 
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering kiezen zij een bestuur:  de ouderraad.  
De oudercommissie is een zeer actieve groep ouders die nauw samenwerkt met het team, de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.  De oudercommissie is dicht betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school en we zien dat zij hierin een heel positieve rol speelt. 

De oudercommissie vindt het belangrijk dat zij op de hoogte is van wat er onder de ouders leeft. Bij veel activiteiten zijn ouders van de oudercommissie aanwezig. Niet alleen om hulp te bieden, maar ook om te luisteren naar uw mening. De organisatie van heel wat gebeurtenissen door het jaar heen wordt in samenwerking tussen oudervereniging en team gerealiseerd. 
 
Ouderbijdrage 
Naast een financiële bijdrage die de oudervereniging van de school ontvangt, vraagt zij aan ouders een bijdrage voor de bekostiging van haar “buitenschoolse” activiteiten. Het geld wordt bijvoorbeeld besteed om de vieringen van Kerstmis,  St. Nicolaas en Carnaval een extra tintje te geven. Ook de excursie die elke groep jaarlijks maakt, vervoerskosten, de schoolreis, de sport- en speldag, een kleine bijdrage in de toneelvoorziening enz., worden van dit geld betaald. 

De hoogte van de bijdrage is € 25,- per kind met een maximum van 3 kinderen per gezin tot en met groep 7 (voor groep 8 leerlingen is de bijdrage €12,50 want zij gaan niet op schoolreis) 
Alle ouders worden ondanks het vrijwillige karakter van de bijdrage toch dringend verzocht om deze te betalen. 
Wij hopen dat alle ouders de verantwoordelijkheid nemen om te betalen en niet anderen voor de kosten op laten draaien. Het geld komt in zijn geheel aan de kinderen ten goede en we willen kinderen, waarvoor niet betaald is, liever niet uitsluiten. Op de jaarvergadering legt de oudercommissie verantwoording af over de besteding van het geld.

De samenstelling van de ouderraad is te vinden in de schoolgids.